Použitie výstuží Baumix®

Opis výrobku

Oceľové vlákna do betónu - Baumix® sú samostatné drôty s tvarovanými koncami, ktoré sa vyrábajú z valc ovaného drôtu s obsahom uhlíka min. C4D (pevnosť L), C18D (pevnosť M) a C38D (pevnosť H). Jednotlivé charakteristiky na určenie typ u výrobku pod ľa symbolov označenia Baumix®W(F)(K)-(L)/(D)/(A)(/Z) sa uvádzajú v časti označenie.

Účel a spôsob použitia

Oceľové vlákna do betónu Baumix* sa používajú ako rozptýlená výstuž do betónu na zlepšenie Teologických vlastností čerstvého betónu, zníženie mikrotrhlín z plastického zmršťovania v štádiu tuhnutia betónu, na zlepšenie mechanických vlastností zatv rdnutého betónu. Používajú sa do betónov pri výrobe monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií pozemného a inžinierskeh o staviteľstva - podlahové dosky, základové dosky, základové pásy, betónové steny suterénov, potery, prefabrikáty (fasády, šachty, t rafostanice), striekané betóny. V poteroch vlákna naviac zvyšujú tepelnotechnické vlastnosti pri podlahovom vykurovaní (vyššia tepel ná vodivosť a rovnomernejšie rozdelenie tepla). Použitie vlákien do betónu má vplyv aj na zvýšenie hospodárnosti stavebných prác - z rýchlením priebehu výstavby (odpadá pokladanie zváraných sieti), redukciou hmotnosti a rozmerov konštrukčných prvkov.

Vlákna sa nemôžu používať ako náhrada za výstuž, ktorá je nevyhnutná zo statického hľadiska.

Účel použitia v čerstvom betóne

Oceľové vlákna do betónu Baumix^ sa používajú ako náhrada za oceľové zvárané siete, ktoré plnia funkciu výstuže za účelom zníženia mikrotrhlín z plastického zmršťovania v štádiu tuhnutia betónu. Vlákna preberajú a rovnomerne rozdeľujú napätia vyvol ané zmršťovaním betónu a tým redukujú počet a veľkosť trhlín v čerstvom betóne. Nedochádza k rozširovaniu trhlín - vlákna preberajú ť ahové napätia a čerstvý betón dosahuje vyššie pevnosti. Zmršťovanie prebieha pomalšie a rovnomernejšie ako pri porovnateľnom betóne, ktorý nie je vystužený vláknami.

Účel použitia v zatvrdnutom betóne

Oceľové vlákna do betónu Baumix® sa používajú za účelom dosiahnutia vyššej húževnatosti betónu a dosiahnutia vyššíc h mechanických vlastností zatvrdnutého betónu (zvýšenie únosnosti stavebných prvkov).

Homogénne rozdelenie vlákien v betóne zvyšuje jeho rázovú pevnosť a odolnosť hrán a povrchu betónových konštrukcii proti nárazu a oderú. Homogénnosť takto vystuženého betónu má význam hlavne pri striekanom betóne.

Vyššie pevnosti vláknobetónu v šmyku umožňujú pri menej namáhaných konštrukčných prvkoch redukciu resp. náhradu strm eňov.

uloženie v betóne

Spôsob použitia vláken

Odporučené dávkovanie vlákien: od 20 kg.m-3do 90 kg.m-3 betónu (navrhuje sa podľa zaťaženia konštrukcie). Miešanie: V lákna v predpísanom množstve sa pridávajú súčasne s ostatnými zložkami pred začiatkom miešania betónu alebo sa pridávajú do čerstvého b etónu v betonárkach resp. priamo na stavbe do autodomiešavačov - v tomto prípade min. doba miešania musí byť od 0,5 do 1,0 minúty/m3 be tónu.